- فصل اول: شرايط ورود به دانشگاهماده 1 : شرايط ورود به دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاى كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته به شرح زير است:

 • داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي ، برابر مصوبات مربوطه.
 • نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي.
 • داشتن گواهي نامه پايان تحصيلات متوسطه نظام قديم و يا گذراندن دوره پيش دانشگاهي نظام جديد مورد تأييد وزارت آموزش و پرورش براى دوره هاي كارداني ، كارشناسي پيوسته يا برابر آن براي آموزش هاي حوزه ( مطابق مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي)و گواهينامه دوره كارداني رشته مربوط برحسب موردازدانشگاه آزاد اسلامي ياديگر مؤسسات آموزش عالي مورد تأييد دانشگاه آزاد اسلامي ، وزارت فرهنگ وآموزش عالي يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي دوره كارشناسي ناپيوسته ، همچنين داشتن مدرك ديپلم كاردانش يا فني حرفه اي نظام جديد متوسطه قابل قبو ل براي كارداني پيوسته . دارندگان مدرك معادل فوق ديپلم نمي توانند در آزمون ورودي كارشناسي ناپيوسته شركت نمايند . مگر آن دسته از فارغ التحصيلان خارج از كشور كه در مدرك تحصيلي ارزيابي شده آنان اجازه ادامه تحصيل در مقطع بالاتر قيد شده باشد.
 • پذيرفته شدن در آزمون ورودي .

فصل دوم: ثبت نام

ماده 2 : پذيرفته شدگان در آزمو ن ورودي موظفند در مهلت هاي تعيين شده طبق اطلاعيه هاي مربوط براي ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسي به واحدهاي دانشگاهي ذيربط مراجعه نمايند . در غير اين صورت درشمول متاخرين ثبت نام قرار مي گيرند . تبصره- در مواردي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از ظرفيت مصوب واحد باشد و امكانات آموزشي واحد اجازه ثبت نام آنان را در نيمسال اول ندهد واحد دانشگاهي مجازاست براساس رتبه و نمره كل آزمون تعدادي ازپذيرفته شدگان را براي نيمسال دوم ثبت نام نمايد .

ماده 3 : درصورتيكه ظرفيت پذيرش دانشجو در واحد تكميل شده باشد و واحد امكانات آموزشي لازم را براي پذيرش دانشجويان متاخر داشته باشد ميتواند با تاييد شوراي آموزشي واحد اقدام به ثبت نام نموده ومراتب راجهت اطلاع به سازمان مركزي اعلام نمايد .
 • تبصره1- حداكثر تاخير متقاضي براي ثبت نام در مقطع تحصيلي كارداني (پيوسته وناپيوسته و آموزش معلمان ) و كارشناسي (پيوسته وناپيوسته وآموزش معلمان) يكسال از زمان پذيرش درآزمون ورودي مي باشد مشروط بر اينكه :
  1. متقاضي ذكور از نظر نظام وظيفه منع تحصيلي نداشته باشد .
  2. هنگام ثبت نام مدرك پايه داشته باشد .
  3. واحددانشگاهي ظرفيت مصوب داشته باشد . درغير اينصورت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي اتخاذ تصميم مي نمايد .
  4. مدت تأخير جزو سنوات مجاز تحصيل دانشجو محسوب و واحد دانشگاهي موظف است براي اين مدت مرخصي تحصيلي صادر نمايد.
  5. هزينه تأخير را برابر آخرين دستورالعمل به حساب 1486 بانك ملي تهران شعبه زبر جد (قابلپرداخت در كليه شعب كشور ) واريز و رسيد آنرا به واحد دانشگاهي تسليم نمايند تا بصورت يكجا به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند . تبصره 2: واحدهاي دانشگاهي موظفند ليست اسامي متاخرين ثبت نام را حداكثر تا يكماه پس از ثبت نام به مركز آزمون و نسخه اي از آنرا همراه با رسيد بانكي مربوط به امور مالي سازمان مركزي ارسال دارند .
ثبت نام دانشجويان شا غل به تحصيل :
ماده 4 : دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي ثبت نام و انتخاب واحد درسي به واحدهاي دانشگاهي مربوط مراجعه نمايند :در صورتي كه تأخير در ثبت نام از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود نام نويسي دانشجو با نظر مدير گروه آموزشي مربوط و تأييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است در اين حال مدت تأخيرجزو حد نصاب غيبت دانشجو مي شود .
 • تبصره : دانشجوياني كه پس از انقضاي مهلت تعيين شده درهر نيمسال براي ثبت نام مراجعه كنند حق انتخاب واحد درسي را در آن نيمسال نخواهد داشت ليكن در صورت موافقت شوراي آموزشي واحد دانشگاهي مدت غيبت بارعايت ماده 48 اين آئين نامه به عنوان مرخصي تحصيلي جزو سنوات مجاز آنان محسوب مي گردد . دراين حال دانشجو موظف به پرداخت شهريه ثابت تعيين شده مي باشد .

ماده 5 : تحصيل در دانشگاه آزاد اسلامي به صورت حضوري و تمام وقت است . مگر براي دوره هايي كه رسما مستثني شده باشد .

منع تحصيل همزمان:
ماده 6 : دانشجو در يك زمان حق نام نويسي و ادامه تحصيل در بيش ازيك رشته و در هر رشته بيش از يك گرايش دريك يا چند دانشگاه يا موسسه آموزش عالي يادرنظام آموزش تمام وقت يا پاره وقت را نخواهد داشت درصورت تخلف از ادامه تحصيل دريكي ازرشته هاي انتخابي به تشخيص كميسيون موارد خاص آموزشي و دانشجويي سازمان مركزي محروم و سوابق تحصيلي وي در آن رشته باطل اعلام مي شود و دانشجو موظف به پرداخت هزينه انصراف مطابق تعرفه تعيين شده به دانشگاه مي باشد .

فصل سوم: نظام آموزشي

ماده 7 : آموزش در دانشگاه آزاد اسلامي بر اساس نظام واحدي است .
ماده 8 : در نظامم واحدي ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا ردي دانشجو در يك درس به همان درس محدود مي گردد .

تعريف واحد درسي
ماده 9 : يك واحد درس نظري مقدار درسي است كه مفاد آن طي 16 جلسه يك ساعتي آموزش داده مي شود اين زمان براي هر واحد درس عملي و ‌آزمايشگاهي 32 ساعت كار گاهي 48 ساعت وعمليات صحرائي 64 ساعت مي باشد .
 • تبصره 1 - اجراي دوره هاي كار آموزي و كارورزي در موارد مربوط بر اساس مدت تعيين شده در سر فصل مصوب و آئين نامه هاي مربوط خواهد بود .
 • تبصره 2 - چنانچه ميزان ساعات دروس موضوع ماده 9با ساعات تعيين شده در بعضي ا سر فصلها مغايرت داشته باشد ساعات مندرج در سر فصل ملاك عمل خواهد بود .
سال تحصيلي :
ماده 10 : هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي وبر حسب لزوم يك دوره تابستاني است. هر نيمسال تحصيلي شامل 16 هفته وهر دوره تابستاني شامل 6هفته آموزش است .
 • تبصره – مدت امتحانات پايان هر يك از دو نيمسال تحصيلي و دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود .

ماده 11 : يك واحددرس نظري طي نيمسال تحصيلي در 16جلسه يك ساعتي ود طول دوره تابستاني در6 جلسه 3ساعتي تدريس مي شود به همين نحو مجموع ساعات تدريس يك واحد درس عملي آزمايشگاهي ، كارگاهي و عمليات صحرائي بر حسب انجام آنها در طول نيمسال با دوره تابستاني به ترتيب در 16 هفته و6 هفته تقسيم ميشود .
 • تبصره – در موارد استثنائي وضروري به پيشنهاد واحد دانشگاهي ذيربط وتصويب سازمان مركزي دانشگاه مي توان يك واحد درسي رادرمدتي كوتاهتر از 16هفته تدريس نمود مشروط براينكه مجموع ساعات هر واحد درسي ازحدمقررخود كمتر نشود .
فصل چهارم: نظام درسي

ماده 12 : هر درس ،بخش مستقلي از برنامه آموزشي است كه در يك موضوع مشخص و براي يك نيمسال تحصيلي ارائه مي شود .

ماده 13 : دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي به دروس عمومي پايه ، اصلي وتخصصي تقسيم مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است .
 • دروس عمومي به منظور توسعه اطلاعات و معلومات عمومي دانشجويان عرضه مي شود. گذراندن اين دروس براي عموم دانشجويان الزامي است.
 • دروس پايه به منظور تقويت بنيه علمي و ايجاد زمينه مناسب براي پذيرش دروس اصلي و تخصصي ارائه مي شود .
 • دروس تخصصي به منظور افزايش توان عملي و عملي دانشجو در رشته مربوط تدريس مي گردد .

ماده 14 : هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود .
 • درس مستقل : درسي است كه انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري نيست .
 • درس وابسته : درسي است كه انتخاب آن با درس يا دروس ديگري ملازمه دارد . دروس وابسته به دروس پيشنياز و دروس همنياز تقسيم مي شود .
 • درس پيشنياز : درسي است كه درك مطالب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد .
 • دروس همنياز :دروسي هستند كه بايد در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند

ماده 15 : درس از جنبه انتخاب ، به الزامي و انتخابي تقسيم مي شود .
 • درس الزامي درسي است كه گذراندن آن در طول دوره براي دانشجو اجباري است و با دروس ديگر قابل تعويض نمي باشد .
 • درس انتخابي درسي است كه دانشجو به اختيار خود از بين دروس مربوط انتخاب مي كند .

ماده 16 : درس از لحاظ نحوه تدريس به نظري ، عملي و نظري - عملي تقسيم مي شود .
 • درس نظري حاوي مجموعه اي از دانشها است كه به صورت خطابه كنفرانس سمينار وبحث و گفتگو تعليم داده مي شود .
 • درس عملي حاوي مهارتهايي است كه انتقال آنها محتاج به تمرين عمليات كارگاهي آزمايشگاهي ، بيمارستاني و صحرايي است .
 • درس نظري-عملي مجموع دانشها و مهارتهائي است كه به هردو صورت فوق توأما تدريس مي شود .

ماده 17 : درتمامي واحدهاي دانشگاهي براي يك رشته معين برنامه درسي مصوب يكساني به اجرا گذاشته ميشود .
فصل پنجم: تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

ماده 18 : تعداد واحدهاي درسي لازم براي گذراندن هر يك از دورهاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته بر حسب رشته تحصيلي بر اساس سر فصل مصوب و بخشنامه هاي ذيربط تعيين مي گردد.
 • تبصره – درمورد برنامه هاي آموزشي كه تاكنون به تصويب شوراي عالي برنامه ريزي نرسيده است ، برنامه هاي مصوب سازمان مركزي دانشگاه ، ملاك عمل خواهد بود .

ماده 19 : تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وقت دريك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمترو از 20 واحد بيشتر باشد .
 • تبصره 1 - درنيمسالهايي كه دانشجو خارج از اراده خود تعداد واحدهاي درسي كمتر از حداقل تعيين شده درآن مقطع و سيستم انتخاب نمايد و ميانگين آن نيمسال كمتر از 12باشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد ولي مشروطي به حساب نمي آيد .نمرات دروس آن نيمسال تنها در ميانگين كل نيمسال دانشجو محاسبه مي گردد.
 • تبصره 2- در مواردي كه دانشجو براي فراغت از تحصيل حداكثر 24واحد درسي باقيمانده داشته باشدحتي اگر در ترم قبل مشروط شده باشدبانظر گروه آموزشي واحدمي تواند تمام واحدهاي درسي باقيمانده را ولو اينكه دربين آنها دروس پيشنياز وجود داشته باشد در يك نيمسال انتخاب و بگذراند .
 • تبصره 3- چنانچه نيمسال دوم سال تحصيلي نيمسال آخر تحصيل دانشجو باشد و 24 واحد درسي باقيمانده باشد مي تواند با رعايت تبصره 2 اين ماده آنها را در آن نيمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اينكه بيش از 6 واحد آن در دوره تابستان نباشد .
 • تبصره 4- چنانچه نيمسال اول سال تحصيلي ترم آخر دانشجو بوده و فقط 24 واحد درسي باقيمانده داشته باشد و واحد دانشگاهي نتواند يك درس نظري را در آن نيمسال ارائه نمايد و در واحد هاي همجوار نيز آن درس ارائه نشود دانشجو مي تواند آن درس را در نيمسال بعد بصورت معرفي به استاد بگذراند.
 • تبصره 5- دانشجوئي كه ميانگين نمرات نيمسال قبل او 17 يا بيشتر باشد ميتواند در نيمسال بعد تا 24 واحد درسي انتخاب كند.

درس معرفي به استاد :
ماده 20 : چنانچه دانشجو در يك نيمسال يا دوره تابستان براي فراغت از تحصيل تنها يك درس نظري باقيمانده داشته باشد مي تواند فقط براي يك بار ثبت نام و خارج از تقويم دانشگاهي در فرصتي كه از طرف گروه آموزشي مربوط تعيين مي شود درس مزبور را از طريق معرفي به استاد حداكثر در همان نيمسال يا آن دوره تابستاني بگذراند و در صورت عدم موفقيت (بدون نياز به ثبت نام ) بايد در ساعات باقيمانده در كلاسهاي درس مزبور شركت و در امتحان پايان نيمسال با ساير دانشجويان امتحان دهد .

ماده 21 : قبل از شروع نيمسال اول سال تحصيلي بايستي تكليف آن دسته از دانشجوياني كه در معرض اخراج قرار گرفته ان مشخص و به آنان ابلاغ گردد.

ماده22 : انتخاب واحد درسي دانشجوياني كه اخراج آموزشي آنان مشخص گرديده درشروعنيمسال دوم سال تحصيلي ممنوع مي باشد .لكن چنانچه به دليل حجم كاري و فرصت اندك و عدم آگاهي از وضعيت نمرات امتحانات از دانشجوئي كه اخراجي وي هنوز محرز نشده است ثبت نام به عمل آمده باشد متصديان امور آموزشي بايستي قبل از فروردين ماه وضعيت وي را مشخص و در صورت احراز شرايط اخراجي ، ثبت نام وي را لغو و شهريه مربوطه را مسترد و ابلاغ اخراجي صادر نمايند .

انتخاب همزمان درس پيشنياز و وابسته :
ماده 23 : در صورتيكه دانشجو يكبار از يك درس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد مي تواند آن درس را با درس يا دروس وابسته در يكي ازنيمسالهاي بعد انتخاب و بگذراند بديهي است چنانچه دردرس پيشنياز نمره قبولي كسب ننمايد و ازدرس وابسته نمره قبولي كسب نمايد در اين صورت نمره قبولي درس وابسته حذف مي گردد تا مجدد آنها را در نيمسالهاي بعد اخذ نمايد . گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم :

ماده 24 : گذراندن دروس وصاياي حضرت امام (ره)و آشنائي با قرآن كريم علاوه بر دروس موضوع ماده 19براي كليه دانشجويان الزامي است و در سقف مجاز واحد هاي درسي يك نيمسال يا دوره تابستان محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر درس نظري موضوع ماده 20 نيز آنها را انتخاب و بگذراند .

ماده 25 : چنانچه قبل از پايان هر نيمسال معلوم شود دانشجو در انتخاب واحدهاي درسي رعايت تقدم وتأخر ياسقف دروس را ننموده است اداره آموزش موظف است قبل از شروع امتحانات آن نيمسال نسبت به حذف دروس غير مجاز اقدام نمايد اما اگر اين امر بعلت شرايط ويژه (انتقال –ميهمان و...)باشد به تشخيص شوراي تخصصي گروه مي توان مورد را موجه تلقي كرد .

ماده 26 : در دوره كارشناسي ارشر پيوسته ، ارائه دروس مربوط به مقطع كارشناسي ارشد تابع مقررات و ضوابط آيين نامه آموزشي مقطع مربوط مي باشد .

واحد هاي دوره تابستان :
ماده 27 : حداكثر واحد هاي انتخابي مجاز براي دوره تابستاني 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مي باشد .
 • تبصره 1 – چناچه در آخرين دوره تابستان دانشجوئي علاوه بر 6 واحد درسي (حتي اگر 2واحد آن كار آموزي باشد و در بين آنها پيشنياز و وابسته هم وجود داشته باشد )يك درس نظري (با هر تعداد واحد هم داشته باشد ميتواند 6 واحددرسي رادر تابستان انتخاب و يك درس نظري را با استفاده از ماده 20و رعايت ماده 28 در نيمسال بعد بگذراند.

حداكثر مدت مجاز تحصيل :
ماده 28 : حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجوي تمام وقت در دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته 3 سال ، كارشناسي پيوسته 6 سال و كارشناسي ارشد پيوسته 5/8 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را بر حسب مورد در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از ادامه تحصيل محروم ميشود .
 • تبصره 1 - دانشجوياني كه علاوه بر دروس برنامه آموزشي مصوب ملزم به گذراندن تعدادي دروس ديگر از جمله دروس جبراني و يا پيش نياز دانشگاهي ، وصاياي حضرت امام (ره) آشنائي باقرآن باشند ، به ازاي هر 8 واحد درسي اضافي يك نيمسال به سقف سنوات مجاز تحصيل آنان اضافه مي گردد.
 • تبصره 2 - در شرايط خاص ، در صورتي كه ادامه تحصيل دانشجو از نظر قانوني بلامانع باشد ، و احد دانشگاهي مي تواند با تصويب گروه مربوط حداكثرمدت مجاز تحصيل دوره هاي كارداني و كارشناسي نا پيوسته رايك نيمسال ودوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته را دو نيمسال افزايش دهد .

دروس پيشنياز دانشگاهي :
ماده 29 : آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون ورودي سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته در همه رشته اي تحصيلي كه نمره خام آنها در آزمون ورودي كمتر از 33درصد باشد موظفند حسب نياز (حداكثر 2درس عمومي و 2درس ديگر )رشته را به عنوان دروس جبراني يا (پيشنياز دانشگاهي )علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
 • تبصره 1 - تعيين ريز مواد درسي (كه منابع آنها كتابهاي دبيرستاني است )به عهده واحد دانشگاهي است و زمان ارائه آن در نيمسالهاي اول و دوم سال ورود مي باشد .
 • تبصره 2 - تعداد واحد هاي درسي هر يك از دروس پيشنياز دانشگاهي در كليه مقاطع تحصيلي 2 واحد تعيين ميگردد.
 • تبصره 3 - مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي موظف است پس از اعلام نتايج آزمون ورودي ، كارنامه پذيرفته شدگان مشتمل بر نوع درس و نمره خام آن دروس را در اختيار واحدهاي دانشگاهي ذيربط قرار دهد .
 • تبصره 4 - ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي و چگونگي اجراي آنها در واحد هاي دانشگاهي، از هرحيث ، ماننددروس دانشگاهي و تابع مقررات مربوط است .
 • تبصره 5 - نمره اين دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در ميانگين نمرات پايان نيمسال و همچنين در ميانگين كل نمرات دانشجو م حاسبه مي شود و در مشروطي ، قبولي يا ردي دانشجو نيز تأثير دارد .
فصل ششم: حضور و غياب دانشجو

ماده 30 : حضور دانشجو در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري ، عملي ، نظري –عملي و كار آموزي و كارورزي و ديگر فعاليتهاي آموزشي الزامي است .

ماده 31 : غيبت غير موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري عملي يا نظري –عملي، كار آموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب گرفتن نمره صفر از آن درس خواهد بود و نمره مزبور تحت هيچ شرايطي از كارنامه حذف نخواهد شد .
 • تبصره : غيبت غير موجه دانشجو در 3درس از دروس موضوع ماده 31 موجب حذف آن 3درس خواهد شد.

ماده 32 : غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري ، عملي يا نظري –عملي ، كارآموزي و كارورزي در طول نيمسال موجب حذف آن درس مي شود در اين حال در ستون نمره كلمه حذف درج مي گردد . در اين صورت استثنا رعايت حداقل12 واحد در نيمسال لازم نيست .امانيمسال مزبور به عنوان نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي گردد چنانچه ميانگين نمرات امتحاني دانشجو در هر حال كمتر از 12 باشد بر اساس ماده 45 اين آئين نامه مشروط محسوب ميشود .
 • تبصره 1 : حذف درس بر اثر غيبت موجه و غيبت غير موجه موضوع تبصره ماده 31 وماده 32 موجب باز پرداخت شهريه پرداختي دانشجو اعم از ثابت يا متغير نخواهد بود .
 • تبصره 2 : در مورد دروسي كه شامل دو قسمت نظري و عملي باشد در صورتي كه غيبت دانشجو از سه شانزدهم ساعات مربوط به هر يك از دو قسمت تجاوز كند .دانشجو براي تمام آن درس غايب محسوب مي شود .
فصل هفتم: حذف و اضافه درس

ماده 36 : دانشجو مي تواند پس از آغاز هر نيمسال تحصيلي در مهلتي كه در تقويم دانشگاهي تعيين شده است تعدادي از دروس انتخابي خود را در صورت موافقت گروه آموزشي موبوط حذف كند و يا براي درس يا دروس ديگري علاوه بر آنچه قبلا انتخاب كرده است بارعايت سقف مقرر ثبت نام نمايد.

حذف اضطراري :
ماده 37 : دانشجو مي تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيمسال تحصيلي فقط يكي از درسهاي نظري يا عملي يا عملي –نظري خود را حذف كند مشروط باينكه واحد هاي درسي باقيمانده وي از 12واحد كمتر نشود .
 • تبصره : عدم حضور در جلسه امتحان درسي كه بر اساس اين ماده حذف كرده غيبت موجه منظور مي گردد.

حذف كليه واحدهاي انتخابي در يك نيمسال :

ماده 38 : حذف كليه واحدهاي انتخابي در يك نيمسال تنها در صورتي مجاز است كه دانشجو بنا به تشخيص شوراي آموزشي واحد دانشگاهي ذيربط قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد در اين حال نيمسال مزبور بعنوان مرخصي تحصيلي محسوب مي گردد.
 • تبصره : چنانچه به دلايلي شوراي آموزشي واحد بموقع تشكيل نشود و اينكار موجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشي واحد ، ملاك عمل خواهد بود .
فصل هشتم: ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو

ماده 39 : ارزيابي تحصيلي دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس براساس ميزان حضور و فعاليت دانشجو در كلاس ، انجام تكاليف درسي ، نتيجه امتحان بين نيمسال و همچنين پايان نيمسال صورت مي گيرد .
 • تبصره : برگزاري امتحانات پايان نيمسال براي هر درس الزامي است.

ماده 40 : معيار ارزيابي نمره است و نتيجه ارزيابي دانشجو در فاصله صفر تا بيست قرار مي گيرد.

حداقل نمره قبولي :
ماده 41 : حداقل نمره قبولي در هر درس 10 مي باشد. دانشجوئي كه در هر يك از دروس الزامي مردود شود ملزم به تكرار آن درس است .
 • تبصره 1 : اگردانشجوئي دريك درس انتخابي يااختياري مردود شد بجاي آن درس مي تواند از جدول دروس انتخابي يا اختياري در برنامه مصوب ، درس ديگري را انتخاب نمايد .
 • تبصره 2 : براي هردرس درطول دوران تحصيل حداكثر يك نمره مردودي ثبت مي گردد و چنانچه دانشجو چندبار در يك درس مردود شد نمره مردودي دفعه دوم و ببعد ثبت نمي شود و درس حذف مي گردد.
 • تبصره 3 : براي درس يا دروسي كه شامل دو قسمت نظري وعملي است وداراي يك كد در سر فصل مي باشد ارزيابي هر قسمت به صورت مستقل صورت ميگيرد ولي ميانگين آنها ملاك ارزيابي است ، مشرو ط بر اينكه دانشجو در امتحان هر دو قسمت درس شركت كرده باشد. درصورتي كه در يك قسمت درس نمره كمتر از 10 احراز شده باشد اما ميانگين آنها 10يا بالاتر گردد نياز به تكرار درس نخواهد بود. اما چنانچه ميانگين آنها كمتر از 10 باشد دانشجو بايد هر دو قسمت درس را مجددآ بگذراند.

اعلام نمرات :
ماده 42 : نتايج امتحانات هر درس بايد حداكثر تا يك هفته پس از تاريخ برگزاري امتحان آن درس به آموزش دانشكده يا واحد دانشگاهي اعلام گردد.
 • تبصره 1 : پس از اعلام نتايج دانشجو مي تواند حداكثر تا يك هفته درخواست تجديد نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشي مربوط تسليم كند.
 • تبصره 2 : نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش واحد دانشگاهي مطلقآ قابل تغيير نيست.
 • تبصره 3 : نتايج كلي امتحانات هر نيمسال بايد حداكثر يك هفته قبل از نام نويسي نيمسال بعد اعلام شده باشد.

درس ناتمام :
ماده 43 : در مواردي مانند دروس پروژه ، كارآموزي ، كارورزي ، عمليات صحرائي ، كار در عرصه و درو سي را كه براساس برنامه آموزشي مصوب توأم با پروژه ارائه مي شود ، در صورتي كه به تشخيص استاد و تأييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك نيمسال يا دوره تابستاني ميسر نباشد آن درس ناتمام تلقي شده و دانشجو موظف است در نيمسال يا دوره تابستاني بعد با رعايت ماده 19 آيين نامه آموزشي انتخاب و بگذراند در اين صورت چنانچه منحصراً درس ناتمام باقي داشته باشد بايد فقط 50%شهريه ثابت يك نيمسال يا شهريه ثابت تعيين شده دوره تابستان را پرداخت نمايد.
 • تبصره 1 : ميانگين نمرات دروس اين نيمسال بدون در نظر گرفتن درس ناتمام تعيين مي شود.
 • تبصره 2 : چنانچه در پايان نيمسال يا دوره تابستان بعد درس مزبور به اتمام نرسد استاد مربوطه بايد آن درس را تا حدي كه انجام شده ارزيابي ونمره آن را به اداره آموزش واحد اعلام نمايد در اين حال درس مزبور از كارنامه نيمسال قبل دانشجو حذف ميگردد.

ماده 44 : در پايان هر نيمسال ، ميانگين نمرات دانشجو در آن نيمسال و ميانگين كل نمرات او تا پايان همان نيمسال و همچنين در پايان دوره تحصيلي ميانگين كل نمرات دانشجو محاسبه مي شود. براي محاسبه ميانگين ، تعداد واحدهاي هر درس در نمره آن درس ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربها ، بر تعداد كل واحد هايي كه دانشجو براي آنها نمره قبولي يا ردي دريافت داشته است تقسيم مي شود .

نام نويسي مشروط :
ماده 45 : ميانگين نمرات دانشجو در هر نيمسال نبايد كمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت مشروط محسوب ونام نويسي دانشجو در نيمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
 • تبصره 1 : دانشجوئي كه به صورت مشروط نام نويسي ميكند ، جز در آخر نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از14 واحد درسي را در آن نيمسال ندارد .
 • تبصره 2 : نيمسالي كه در آن دانشجو به هر دليل تعداد واحد درسي كمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب كرده باشد به عنوان يك نيمسال تلقي مي گردد.
 • تبصره 3 : دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصيلي محسوب نمي شود و نمرات دروس اين دوره در ميانگين كل نيمسالي دانشجو محاسبه ميگردد.
 • تبصره 4 : اداره آموزش هر واحد دانشگاهي بايد قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال ، مراتب مشروط شدن را به دانشجو ، خانواده او و گروه آموزشي مربوط اعلام نمايد .

اخراج دانشجوي مشروط :
ماده 46 : دانشجويان دوره هاي كارداني وكارشناسي نا پيوسته كه در دو نيمسال اعم از متوالي يا متناوب ودانشجويان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته ، كه در سه نيمسال متوالي يا چهار نيمسال متناوب ميانگين نمرات نيمسالي آنان كمتر از 12 و ميانگين كل نمرات آنان تا پايان آن نيمسال كمتر از10 باشد اخراج ميگردند .
 • تبصره 1 : به دانشجويانيكه براي اولين بار مشمول ماده46 مي گردند در صورتيكه ميانگين كل آنها حداقل10 باشد يك نيمسال ( با اخذ تعهد ) ارفاق گردد تا تحصيل نمايند.
 • تبصره 2 : به دانشجويان مشمول تبصره يك اين ماده كهدر ترم ارفاقي هم ميانگين ترمي و هم ميانگين كل(هردو )11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصيل از طرف معاونت آموزشي واحد دانشگاهي داده مي شود در صورتيكه سقف سنوات مجاز تحصيلي آنان به اتمام رسيده باشدبه شرط نداشتن منع نظام وظيفه در نظام آموزش پاره وقت به تحصيل مي پردازند.
 • تبصره 3 : چنانچه دانشجويان مقطع كارشناسي پيوسته تعداد60 واحد درسي را (بدون احتساب دروس پيشنياز دانشگاهي ) گذرانده و در شرف اخراجي قرار گرفته باشند ، درصورت داشتن سنوات و ميانگين كل10 ويا بالاتر ميتوانند تا مقطع كارداني درهمان نظام آموزشي ادامه تحصيل دهند . اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل و ادامه تحصيل دهند .
 • تبصره 4 : چنانچه دانشجويان مقاطع كارشناسي ناپيوسته و كارداني ( پيوسته ، نا پيوسته و طرح آموزش معلمان ) 60 واحد درسي را ( بدون احتساب دروس پيشنياز دانشگاهي ) گذرانده و در شرف اخراج قطعي قرار گرفته باشند در صورت داشتن سنوات و ميانگين كل 10 و بالاتر مي توانند در همان نظام آموزشي يك نيمسال ادامه تحصيل دهند اما چنانچه سقف سنوات آنان به اتمام رسيده باشد به سيستم پاره وقت منتقل مي گردند .
 • تبصره 5 : هنگامي كه ميانگين ترمي و ميانگين كل دانشجو 10 و يا بالاتر ( ترمي 10 و كل 10 ) باشد چنانچه حداكثر 14 واحد درسي باقيمانده داشته باشد بشرطي كه از نظر سنوات تحصيلي مشكلي نداشته باشد حوزه معاونت آموزشي واحد مي تواند يك ترم ديگر فرصت ادامه تحصيل به اينگونه افراد بدهد و اگر سنوات لازم را نداشته باشند به سيستم پاره وقت منتقل و در اين نظام فارق التحصيل گردند .

نيمسال جبراني :
ماده 47 : دانشجويان دوره كارداني و كارشناسي نا پيوسته كه كليه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمايل براي بالا بردن ميانگين كل نمرات و كاهش تعداد نيمسالهاي مشروطي خود ميتوانند در پايان دوره حداكثر 14 واحد از درسهايي را كه نمره كمتر از 12 اخذ كرده اند در يك نيمسال و دانشجويان دوره كارشناسي پيوسته حداكثر تا سقف 20 واحد درسي از درسهايي كه نمرات آنان كمتر از 12 باشد در دو نيمسال تكرار كنند . مشروط بر اينكه مدت تحصيل آنان با احتساب اين مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نكند در غير اين به سيستم پاره وقت منتقل گردند . چنانچه دانشجو براي اين منظور فقط يك درس نظري انتخاب نمايد به صورت معرفي به استاد بگذراند .
 • تبصره : نمرات اخذ شده هر درس در كارنامه نيمسال جبراني دانشجو ثبت مي شود و چنانچه اين درس يا درو س را از نيمسالهاي مشروطي انتخاب كرده باشد نمره هر درس در محاسبه ميانگين يكي از نيمسالهاي مشروطي به جاي نمره قبلي منظور ميگردد . در اين صورت چنانچه ميانگين آن نيمسال دانشجو به 12 برسد كلمه مشروطي در آن نيمسال حذف ميگردد ولي نمره قبلي هرگز از كارنامه دانشجو حذف نمي شود .
فصل نهم: مرخصي تحصيلي

ماده 48 : دانشجو ميتواند درهر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته، حداكثر دو نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد پيوسته چهار نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند .
 • تبصره 1 : استفاده از مرخصي تحصيلي درچند نيمسال متوالي بلامانع است. بااين همه دانشجو موظف است براي هر نيمسال در خواست خود را مطابق ماده 49 اين آئين نامه جداگانه به واحد دانشگاهي ذيربط تسليم نموده و موافقت لازم را براي مرخصي تحصيلي در همان نيمسال كسب كند .
 • تبصره 2 : مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود .

ماده 49 : تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت كتبي ، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي توسط دانشجو ، به اداره آموزش واحد دانشگاهي ذيربط تسليم گردد . اداره آموزش موظف است پس از بررسي وضعيت تحصيلي دانشجو قبل از اتمام مهلت نام نويسي ، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتبا به وي ابلاغ كند .
 • تبصره 1 : آموزش واحد ، زماني با درخواست مرخصي موافقت مي نمايد كه دانشجو از نظر گذراندن بقيه دروس دوره ، دچار مشكل نگردد .
 • تبصره 2 : دانشجوياني كه بعنوان همسر يا فرزند (بشرط نداشتن منع نظام وظيفه )يكي از كاركنان دولت يا يكي از دانشجويان بورسيه ، بعنوان همراه ، بخارج از كشور اعزام مي شوند مي توانند با ارائه حكم مأموريت همسر و ولي به تشخيص وتأييد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي علاوه بر استفاده از ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيلي تا 4سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردند .
فصل دهم: انصراف از تحصيل

ماده 50 : دانشجو در صورت تمايل مي توانند درخواست انصراف از تحصيل نمايد .دانشجوي منصرف از تحصيل بايد هزينه انصراف را بربر آخرين دستورالعمل مربوط بپردازد دانشجوي انصرافي مي تواند به فاصله سه ماه انصراف خود را پس بگيرد درغير اين صورت واحد دانشگاهي بايد حكم انصراف را صادر و به دانشجو ابلاغ نمايد.(صدور حكم انصراف قبل از گذشت 3ماه با درخواست كتبي دانشجو و ولي دانشجو بلا مانع است.)
 • تبصره 1 : قبل از انقضاي مهلت مقرر واحد دانشگاهي موظف است مراتب انصراف دانشجو را به طريق مقتضي به اطلاع والدين دانشجو برساند .
 • تبصره 2 : پس از صدور حكم انصراف ، تقاضاي بازگشت به تحصيل دانشجو پذيرفته نيست ورابطه چنين دانشجوئي با دانشگاه قطع ميگردد.در صورت مشمول بودن دانشجو ، واحد دانشگاهي مكلف است يك ماه پس از صدور حكم مراتب را به اداره وظيفه عمومي اطلاع دهد.

ماده 51 : عدم مراجعه دانشجو به واحد دانشگاهي (بدون اخذ مرخصي )در يك نيمسال انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف حق ادامه تحصيل را نخواهد داشت.
 • تبصره : درموارد استثنائي كه ترك تحصيل دانشجو موجه باشد بايد حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال دلايل آن را به واحد دانشگاهي اعلام نمايد . در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط واحد دانشگاهي آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
+ نوشته شده توسط Amin Poursafar در دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۸۸ و ساعت 19:32 |


Powered By
BLOGFA.COM